مدل های کمپرسورهای بدون روغن هاگ ساور


کمپرسور بدون روغن سری Sirius کمپرسور ساور

کمپرسور بدون روغن مدل Sirius

کمپرسور سیلندر پیستونی بدون روغن مدل Sirius 5 الی 30 کیلو وات حداکثر فشار مکش: 16 بار حداکثر فشار نهایی: 100 بار…
کمپرسور بدون روغن مدل Pluto کمپرسور هاگ ساور

کمپرسور بدون روغن مدل Pluto

کمپرسور سیلندر پیستونی بدون روغن مدل Pluto 5 الی 2.2 کیلو وات حداکثر فشار مکش: 20 بار حداکثر فشار نهایی: 60 بار…
کمپرسور بدون روغن سری Mercure ساور

کمپرسور بدون روغن مدل Mercure

کمپرسور سیلندر پیستونی بدون روغن مدل Mercure 3.0 الی 4.4 کیلو وات حداکثر فشار مکش: 20 بار حداکثر فشار نهایی: 100 بار…
کمپرسور بدون روغن سری Neptune کمپرسور ساور

کمپرسور بدون روغن مدل Neptune

کمپرسور سیلندر پیستونی بدون روغن مدل Neptune 2.0 الی 7.5 کیلو وات حداکثر فشار مکش: 16 بار حداکثر فشار نهایی: 100 بار…
فهرست